NEWS最新消息

2020-11-28 兒童藝術村植栽建築雙語雙名牌 三槭樹(台語翻譯內文)

楓仔樹(png-á-tshiū)
Trident Maple

秋天漸漸到位,一對一對紅色的翼(sı̍t),準備展翼(thián-sı̍t)飛起來,遮美麗的翼股(sı̍t-kóo)就是楓仔樹。

佇華語共𪜶𪜶分作槭(tshik)、楓(png)、楓香(png-hiang);總是台語攏叫作楓仔/楓仔樹,中國古早詩人杜牧的詩句「停車坐愛楓林晚(thing-ku tsē-ài png-lîm buán」內面所講的楓林著是現此時佇咱目珠前的楓仔。

佮一層樓平懸的楓仔樹佇秋天的時,就真正親像「火樹銀花」所形容的煙火仝款,予兒童藝術村閣較(khah)豐富的色彩。