NEWS最新消息

2020-11-28 兒童藝術村植栽建築雙語雙名牌 龍眼樹(台語翻譯內文)

龍眼(lîng-gíng)樹
Lungan


龍眼的由來有一个充滿愛佮奉獻的傳說,傳說之外,猶有足濟人佮樹仔之間講袂了的感動故事 – 善良的龍為著欲來醫治一个平凡毋閣善良,愛幫助別人的查某囡仔,煞來犧牲家己的一蕊目睭。

善良的龍從此元氣大傷,無偌久了後就來過身,賰的一蕊目睭化作濟濟華人記憶內面上甜蜜的滋味——龍眼、龍眼乾肉。

兒童藝術村的館長回憶過去,講伊便若看著龍眼樹,就會想著囡仔時阿公辛苦挽果子予𪜶𪜶遮孫仔試鹹汫(tshì-kiâm-tsiánn)的模樣。

龍眼的背後有真濟奉獻佮人間的溫暖,佇一碗燒滾滾的龍眼乾圓仔湯內面,你,是不是嘛仝款有一个暖(luán)胃又閣暖心的故事呢?